DNA Program

to skuteczne zabezpieczenie Twojego mienia przed kradzieżą, podmianą czy podróbką

Global

outlook on international business issues

Helping

with any of your DNA business needs

PROCEDURY NANOSZENIA – MIENIE (RĘCZNE)

    Procedura nanoszenia DNA Program / mienie/ w aerozolu

1. Uwagi ogólne

W skład systemu wchodzi:

1 jednorazowy pojemnik zawierający mikrocząsteczki i klej
1 jednorazowa dysza rozpylająca
1 pojemnik ze sprężonym powietrzem
1 komplet naklejek prewencyjnych

Standardowy pojemnik zawiera 10.000 mikrocząsteczek.

2. Obszary nanoszenia

Mikrocząsteczki należy natryskiwać tylko na takie obszary (NIE na powierzchnie lakierowane zewnętrzne, szyby), które nie są bezpośrednio widoczne z tego względu, że chociaż klej po wyschnięciu jest przezroczysty (natryskiwanie zbyt grubej warstwy spowoduje, że spodnia warstwa nie wyschnie i pozostanie nieprzeźroczysta, co spowoduje bardzo małą przyczepność do podłoża), mikrocząsteczki będą widoczne jako plamki.

Niewyschnięty i nieutwardzony klej można zetrzeć wilgotną ściereczką. Jeżeli zatem przypadkowo klej zostanie naniesiony na zbyt dużym obszarze, należy natychmiast wytrzeć powierzchnię do czysta.

3. Metoda nanoszenia

Przedmiot/powierzchnia przeznaczony do zabezpieczenia musi być czysty i powinien być suchy. W przypadku przedmiotów pokrytych lodem lub bardzo mokrych, przyczepność kleju oraz mikrocząsteczek może być znacznie obniżona

Wstrząsać energicznie pojemnikiem z mikrocząsteczkami przez 30 sekund i zerwać plombę zabezpieczającą. Podłączyć pojemnik z mikrocząsteczkami do jednorazowej dyszy do natryskiwania i dokręcić. Nałożyć dyszę rozpylającą wraz z pojemnikiem z mikrocząsteczkami na pojemnik ze sprężonym powietrzem i docisnąć. System jest teraz gotowy do natryskiwania. W czasie natryskiwania klej jest mlecznobiały, lecz po utwardzeniu stanie się prawie przezroczysty. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy dysza do natryskiwania znajduje się w odległości około 30 cm od powierzchni nanoszenia. Natryskiwanie powinno być realizowane krótkimi impulsami, trwającymi około sekundy. Co około 30 sekund należy wstrząsać pojemnikiem przez kilka sekund w celu zagwarantowania równomiernego rozprowadzenia mikrocząsteczek w kleju. Unikać natryskiwania na gumowe osłony, ponieważ klej nie będzie się dobrze trzymać na powierzchniach giętkich, pracujących. Natryskiwanie w jednym miejscu zbyt dużej ilości substancji klejącej spowoduje niedostateczne jej utwardzenie! (substancja nie uzyska barwy przeźroczystej – pozostanie barwa mleczna) Kontynuować natryskiwanie, aż zostaną zabezpieczone wszystkie powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia oraz całkowitego wykorzystania zawartości pojemnika. Po zakończeniu natryskiwania odkręcić jednorazową dyszę. Po odkręceniu dyszy należy z pojemnika z mikrocząsteczkami resztki kleju z mikrocząsteczkami nanieść za pomocą pędzelka na dodatkowe miejsca. Dyszę z pojemnikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, by pozostałości kleju nie mogły zostać ponownie wykorzystane. (W ciągu paru godzin – przy otwartym pojemniku, klej stwardnieje na tyle, że nie będzie można od niego oddzielić cząsteczek, ani wykonać natryskiwania) Tam gdzie to możliwe pojemniki ze stwardniałymi resztkami powinny być wyrzucone do pojemników przeznaczonych na opakowania do dalszego przetwarzania w systemie recyklingu tworzyw sztucznych. Czas schnięcia kleju wynosi ok. 30 min. Całkowite utwardzenie następuje w ciągu 48 h.

4. Naklejki prewencyjno-informacyjne

Dołączone naklejki należy nakleić na zabezpieczonych przedmiotach bądź w miejscach widocznych w ich pobliżu.

5. BHP

Wykonujący nanoszenie DNA Program /mienie/ zobowiązany jest do przestrzegania Zasad Bezpieczeństwa I Higieny Pracy wynikający z obowiązujących przepisów z uwzględnieniem informacji znajdujących się w KARCIE INFORMACYJNEJ będącej integralną częścią niniejszej procedury.

6. Zakończenie

Stosowanie procedury nanoszenia DNA Program /mienie/, jest obowiązkowe.
Nabycie produktu DNA Program /mienie/  jest jednoznaczne ze stosowaniem niniejszej procedury.

KARTA INFORMACYJNA BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU
dla kleju do natryskiwania DNA Program /mienie/

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

PRODUKT: Klej do natryskiwania DNA Program /mienie/, dostarczany w kanistrze do systemu natryskiwania DNA Program /mienie/

2. INFORMACJA O SKŁADNIKACH

OPIS: Wodorozcieńczalna powłoka akrylowo-uretanowa

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Brak
Może powodować ból w przypadku przedostania się produktu do oczu.
Wielokrotny lub przedłużony kontakt ze skórą może powodować podrażnienie.
W przypadku przedostania się do cieków wodnych może powodować utrzymujące się mleczne zabarwienie.

4. PIERWSZA POMOC, OZNAKI I SYMPTOMY ODDZIAŁYWANIA

POŁKNIĘCIE
Tę drogę przedostania się do organizmu uznaje się za mało prawdopodobną w warunkach handlowych/przemysłowych.
Płyn powoduje dolegliwości w przewodzie żołądkowo-jelitowym.
Spożycie może spowodować nudności, podrażnienie brzuszne, ból i wymioty.

OCZY
Płyn może powodować dolegliwości oczu i może spowodować czasowe pogorszenie wzroku i/lub przejściowe zapalenie oczu.

SKÓRA
Materiał może powodować łagodne dolegliwości skóry i może spowodować reakcje skórne, które mogą doprowadzić do zapalenia skóry, jeżeli kontakt przedłuża się.
Materiał może uwydatnić wszelkie istniejące wcześniej stany skórne.
Otwarte rany, starta lub podrażniona skóra nie powinny być wystawiane na działanie materiału.

WDYCHANIE
Nie stanowi normalnie zagrożenia z uwagi na fakt, że produkt nie ma lotnego charakteru.
Zagrożenie związane z wdychaniem zwiększa się w wyższych temperaturach.
Wdychanie oparów powoduje dolegliwości.

5. GASZENIE POŻARU

Niskie zagrożenie pożarowe. Brak ograniczeń pod względem środków gaśniczych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO WYDOSTANIA SIĘ

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i cieków wodnych.
Resztki i niewielkie plamy zbierać piaskiem, itp. w celu usunięcia.

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I PRZECHOWYWANIE

7.1. Postępowania z produktem

Pojemnik otwierać i natryskiwać produkt w przewietrzanym miejscu.

7.2. Przechowywanie

Przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych
Przechowywać w oryginalnych pojemnikach.
Pojemniki należy szczelnie zamykać.
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
NIE dopuszczać do zamarznięcia.

8. ZAPOBIEGANIE KONTAKTOWI – ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

8.1. Zapobieganie kontaktowi
Normalnie wystarcza skuteczna wentylacja.

8.2. Środki ochrony osobistej

Ochrona dróg oddechowych:
Nosić maskę do oddychania.

Ochrona rąk:
Rękawiczki (np. lateksowe) w przypadku występowania rozprysków.

Ochrona oczu:
Okulary ochronne (B52902)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd:
Mlecznobiały płyn
Zapach:
Łagodny zapach amoniakalny
Temperatura wrzenia i topnienia:
Jak dla wody
Palność i samozapłon:
Nie dotyczy
Ciśnienie oparów:
Jak dla wody
Rozpuszczalność w wodzie:
W pełni mieszalny
Rozpuszczalność w tłuszczach/olejach:
Nie dotyczy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
Nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Klej do systemu natryskiwania DNA Program /mienie/ nie jest niestabilny i nie posiada żadnych niebezpiecznych produktów rozkładu.

11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA

Na podstawie długotrwałego doświadczenie z tego typu produktami nie stwierdzono żadnych  ostrych lub chronicznych skutków z pracy z tym klejem w warunkach przemysłowych.

Odnośnie zagrożeń ogólnych, patrz punkt 3.

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA

Klej ten jest mieszalny z wodą, w związku z czym prawdopodobne jest jego przenoszenie na znaczne odległości, jeżeli dopuści się do jego przedostania się do wody.

Dostarczane ilości są na tyle małe (maks. 125 ml), że nie uznaje się za prawdopodobne jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska.

13. INFORMACJA NA TEMAT UTYLIZACJI

Utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Podczas operacji utylizacji należy nosić odzież ochronną. Jeżeli utylizacji dokonuje przedsiębiorstwo oczyszczania, należy mu przekazać wystarczające informacje i zadbać o prawidłowe oznaczenie pojemników z odpadami.

14. INFORMACJA NA TEMAT TRANSPORTU

Klej do natryskiwania DNA Program /mienie/ nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny podczas transportu.

15. INFORMACJA NA TEMAT NADZORU

Klasyfikacja zagrożenia EWG: Brak

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza Karta informacyjna bezpieczeństwa materiału jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy 91/155/EWG.