DNA Program

to skuteczne zabezpieczenie Twojego mienia przed kradzieżą, podmianą czy podróbką

Global

outlook on international business issues

Helping

with any of your DNA business needs

PROCEDURY NANOSZENIA – MIENIE

1. Mikrocząsteczki DNA Program /mienie/ wraz z cienką warstwą substancji klejącej należy nanosić na wartościowe przedmioty o twardej powierzchni za pomocą pędzelka załączonego w zestawie.2. Mikrocząsteczki DNA Program /mienie/ wraz z cienką warstwą substancji klejącej nanosić należy na miejsca dyskretne, trudnodostępne, nie narażone na mechaniczne usunięcie, czy ścieranie (najlepiej jeżeli są to profile zamknięte).

3. Powtórne użycie zestawu, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia otrzymania zestawu jest możliwe, ale tylko w przypadku szczelnego zamknięcia pojemnika.

4. Pozostawienie otwartego pojemnika z cieczą klejącą spowoduje wyschnięcie kleju.

5. Substancja klejąca wraz z mikrocząsteczkami DNA Program /mienie/ po wyschnięciu trwale, bo aż na 20 lat pozostanie na przedmiocie i uzyska całkowicie bezbarwny kolor (przez pierwsze ok. 20 minut od nałożenia klej wraz z mikrocząsteczkami DNA Program /mienie/ można usunąć przy pomocy wilgotnej szmatki, jeżeli zabezpieczenie jest niepożądane w danym miejscu).

6. Substancja klejąca będzie widoczna w świetle UV.

7. Po zabezpieczeniu mienia na danym przedmiocie i terenie zabezpieczonego obiektu zaleca się umieszczenie jak największej ilości naklejek informacyjno-prewencyjnych skutecznie zniechęcając złodziei.

KARTA INFORMACYJNA BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU
dla kleju DNA Program /mienie/

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

PRODUKT: Klej do natryskiwania DNA Program /mienie/, dostarczany w kanistrze do systemu natryskiwania DNA Program /mienie/

2. INFORMACJA O SKŁADNIKACH

OPIS: Wodorozcieńczalna powłoka akrylowo-uretanowa

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Brak
Może powodować ból w przypadku przedostania się produktu do oczu.
Wielokrotny lub przedłużony kontakt ze skórą może powodować podrażnienie.
W przypadku przedostania się do cieków wodnych może powodować utrzymujące się mleczne zabarwienie.

4. PIERWSZA POMOC, OZNAKI I SYMPTOMY ODDZIAŁYWANIA

POŁKNIĘCIE
Tę drogę przedostania się do organizmu uznaje się za mało prawdopodobną w warunkach handlowych/przemysłowych. Płyn powoduje dolegliwości w przewodzie żołądkowo-jelitowym. Spożycie może spowodować nudności, podrażnienie brzuszne, ból i wymioty.

OCZY
Płyn może powodować dolegliwości oczu i może spowodować czasowe pogorszenie wzroku i/lub przejściowe zapalenie oczu.

SKÓRA
Materiał może powodować łagodne dolegliwości skóry i może spowodować reakcje skórne, które mogą doprowadzić do zapalenia skóry, jeżeli kontakt przedłuża się. Materiał może uwydatnić wszelkie istniejące wcześniej stany skórne. Otwarte rany, starta lub podrażniona skóra nie powinny być wystawiane na działanie materiału.

WDYCHANIE
Nie stanowi normalnie zagrożenia z uwagi na fakt, że produkt nie ma lotnego charakteru.
Zagrożenie związane z wdychaniem zwiększa się w wyższych temperaturach. Wdychanie oparów powoduje dolegliwości.

5. GASZENIE POŻARU

Niskie zagrożenie pożarowe. Brak ograniczeń pod względem środków gaśniczych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO WYDOSTANIA SIĘ

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i cieków wodnych.Resztki i niewielkie plamy zbierać piaskiem, itp. w celu usunięcia.

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I PRZECHOWYWANIE

7.1. Postępowania z produktem

Pojemnik otwierać i natryskiwać produkt w przewietrzanym miejscu.

7.2. Przechowywanie

Przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych
Przechowywać w oryginalnych pojemnikach.
Pojemniki należy szczelnie zamykać.
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
NIE dopuszczać do zamarznięcia.

8. ZAPOBIEGANIE KONTAKTOWI – ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

8.1. Zapobieganie kontaktowi
Normalnie wystarcza skuteczna wentylacja.

8.2. Środki ochrony osobistej

Ochrona dróg oddechowych:
Nosić maskę do oddychania.

Ochrona rąk:
Rękawiczki (np. lateksowe) w przypadku występowania rozprysków.

Ochrona oczu:
Okulary ochronne (B52902)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd:
Mlecznobiały płyn
Zapach:
Łagodny zapach amoniakalny
Temperatura wrzenia i topnienia:
Jak dla wody
Palność i samozapłon:
Nie dotyczy
Ciśnienie oparów:
Jak dla wody
Rozpuszczalność w wodzie:
W pełni mieszalny
Rozpuszczalność w tłuszczach/olejach:
Nie dotyczy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
Nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Klej do systemu natryskiwania DNA Program /mienie/ nie jest niestabilny i nie posiada żadnych niebezpiecznych produktów rozkładu.

11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA

Na podstawie długotrwałego doświadczenie z tego typu produktami nie stwierdzono żadnych  ostrych lub chronicznych skutków z pracy z tym klejem w warunkach przemysłowych. Odnośnie zagrożeń ogólnych, patrz punkt 3.

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA

Klej ten jest mieszalny z wodą, w związku z czym prawdopodobne jest jego przenoszenie na znaczne odległości, jeżeli dopuści się do jego przedostania się do wody. Dostarczane ilości są na tyle małe (maks. 125 ml), że nie uznaje się za prawdopodobne jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska.

13. INFORMACJA NA TEMAT UTYLIZACJI

Utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Podczas operacji utylizacji należy nosić odzież ochronną. Jeżeli utylizacji dokonuje przedsiębiorstwo oczyszczania, należy mu przekazać wystarczające informacje i zadbać o prawidłowe oznaczenie pojemników z odpadami.

14. INFORMACJA NA TEMAT TRANSPORTU

Klej do natryskiwania DNA Program /mienie/ nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny podczas transportu.

15. INFORMACJA NA TEMAT NADZORU

Klasyfikacja zagrożenia EWG: Brak

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza Karta informacyjna bezpieczeństwa materiału jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy 91/155/EWG.